Budgetbegeleiding bij letselschade

LETSELSCHADE EN PERSOONLIJKE FINANCIëN

Trivium Support is het ‘zusterbedrijf’ van Trivium Advies: triviumadvies.nl

Steeds vaker krijgt Trivium Advies de vraag om cliënten met letselschade te helpen met de zelfredzaamheid op financieel gebied. Letselschade heeft namelijk vaak vergaande financiële consequenties voor degene die het letsel heeft opgelopen. Trivium Advies zorgt in een kortdurend traject voor overzicht daar waar de cliënt dit overzicht is kwijt geraakt.

Trivium Support komt in beeld indien de situatie vraagt om cliënten gedurende langere tijd te begeleiden bij het voeren van de financiële administratie. Trivium Support kan tegen gunstige tarieven de juiste budgetcoach inzetten.

De combinatie van Trivium Support met Trivium Advies borgt dat er voldoende specifieke kennis is op het terrein van de letselschade (o.a. wet- en regelgeving en inkomensvoorzieningen). Daar waar Trivium Support wordt ingezet binnen lopende dossiers van Trivium Advies kan er een zeer efficiënte overdracht plaats vinden, waarbij de communicatie met de opdrachtgevers via één aanspreekpunt bij Trivium Advies kan blijven verlopen. Trivium Support is onafhankelijk en kiest daarom voor meervoudig opdrachtgeverschap: wij werken zowel voor belangenbehartigers als voor aansprakelijke partijen.

hoe werken wij?

ONZE WERKWIJZE

De budgetcoach:

  • Creëert inzicht in de inkomsten en uitgaven en stelt een budgetplan op
  • Helpt de cliënt bij het aanvragen van tegemoetkomingen / toeslagen vanuit de overheid
  • Helpt de cliënt bij het overzichtelijk maken en houden van de administratie zodat informatie terug te vinden is
  • Creëert een structurele oplossing voor het opheffen van de onbalans tussen inkomsten en uitgaven
  • Leert de cliënt te begroten en reserveren
  • Leert de cliënt om in te grijpen bij eventuele betalingsachterstanden en eventuele schuldeisers te benaderen
  • Vergroot de zelfredzaamheid op het gebied van de financiële huishouding

WAT DOET EEN BUDGETCOACH NIET?

De budgetcoach:

  • Is geen schuldhulpverlener
  • Maakt geen betalingsafspraken met schuldeisers
  • Doet geen budgetbeheer en neemt niet de verantwoordelijkheid aangaande de financiële huishouding over
  • Onthoudt zich van negatieve uitspraken over financiële producten en leveranciers van de producten
  • Mag geen financiële producten aanbieden dan wel richting gevend adviseren
  • Mag geen leningen verstrekken dan wel richting gevend adviseren

Klik hier voor overige voorwaarden en werkwijze

Door Trivium Support in een vroeg stadium te betrekken
kunnen wij vaak voorkomen dat financiële problemen escaleren.

(038) 760 05 62

Postbus 1045
8001 BA Zwolle
T. (038) 760 05 62
F. (038) 760 05 63

secretariaat@triviumadvies.nl

VOORWAARDEN

Trivium Support neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de uit te voeren opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

Cliënt zal Trivium Support steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Trivium Support verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

De door cliënt ter beschikking gestelde bescheiden worden na afloop van de opdracht aan cliënt geretourneerd.